Tässä tietoa Koulutus Elämään Säätiön tuokiosta. Vilperit osallistuu 14.5. 

 

 

Tiedote vanhemmille kevät 2021  gEtuEKQCxRHmMEEl6qQ4FGlszQepSR7BCebixkaN

Koulutus Elämään Säätiö vierailee Haminassa turvallisesti etänä keväällä 2021. Reaaliaikai set etätunnit pidämme 3-5-vuotiaille päiväkotilaisille sekä esiopetusikäisille lapsille. Lisäksi  etäkokonaisuus pitää sisällään opettajien hyödynnettävissä olevaa materiaalia, kuten tehtä viä ja videoita. Olemme kuluneen lukuvuoden aikana kohdanneet lisäksi alueen alakoululai set lapset. 

Terveyteen liittyvät asiat, kuten riittävä uni, monipuolinen liikunta, oikeanlainen ravinto ja hyvä itsetunto muodostavat pohjan yksilöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. 

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa systemaattista, vuosittain etenevää terveyskasvatusoh jelmaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja kotien ja koulun rinnalla. Koulutus Elämään opetusohjelma täydentää koulujen ja päiväkotien antamaa terveyskasvatusopetusta. Oppituntien teemat liittyvät ihmiskehon ja sen toiminnan ymmärtä miseen. Tuntien sisältö vaihtelee lasten ikätason mukaan. Tavoitteena on, että oppitunti olisi lapsille elämyksellinen ja positiivisella tavalla mieleen painuva kokemus. Vierailua tukee Ha minan kaupunki. 

Lisätietoja opetuksesta ja säätiön toiminnasta löydätte 

www.koulutuselamaan.fi 

Olemme myös Facebookissa (Koulutus Elämään Säätiö) 

Instagramissa (koulutus_elamaan) 

Twitterissä (koulutuselamaan). 

Ystävällisin terveisin, 

Koulutus Elämään Säätiön opettajat Satu, Pia ja Riina 

 

KOULUTUS ELÄMÄÄN SÄÄTIÖN ETÄOPETUSSISÄLLÖT: 

3-5-vuotiaat: Pidän huolta itsestäni 

Etätunnilla tutkitaan ihmeellistä kehoa. Harold-kirahvi auttaa lapsia pohtimaan hygieni aan ja terveyteen liittyviä asioita. 

Esikoulu: Ihmeellinen kehoni Etätunnilla ja tehtävien myötä terveellinen ja monipuolinen ravinto ja ruoka-aineryhmät tulevat tutuiksi. Tunnilla leikitään mielikuvitusmetsäretkeä ja tutkitaan kehotiedon perus teita. Mukana myös Harold-kirahvi. 

1. Luokka: Tunteet 

Pohditaan erilaisia tunteita ja miten niitä voidaan säädellä. Lapset tutustuvat toiminnal listen tehtävien avulla oman kehon toimintaan ja hyvinvointiin. Mukana on myös maskot timme Harold-kirahvi. 

2. Luokka: Tutustumme aivoihin 

Käydään läpi kehosta huolehtimisen tärkeyttä. Oppilaat sisäistävät, että aivot tarvitsevat unta, ruokaa ja liikuntaa pysyäkseen virkeinä ja toimintakykyisinä. Myös Harold-kirahvi on mukana. 

3. Luokka: Ainutlaatuisuus 

Kolmannen luokan teemana on itsetunnon vahvistaminen ja lapsen oman ainutlaatuisuu den korostaminen. Interaktiivisen sisällön avulla pohditaan myös omien valintojen vaiku tusta kehon toimintaan ja miten jokainen voi pitää kehostaan hyvää huolta. 

4. Luokka: Ystävät 

Pohditaan ystävyyttä, miten ystävyyteen liittyviä ristiriitoja voidaan ratkaista ja kuinka  toimia sosiaalisen paineen alla. Tutkimme myös, mitä keho tarvitsee pysyäkseen ter veenä ja mitä tapahtuu, jos kehoon pääsee jotain epäterveellistä kuten päihteitä.  

5. Luokka: Päätökset 

Viidesluokkalaiset pohtivat omien päätösten merkitystä kehon toimintaan. Tarkoituksena on ohjata oppilaat tekemään omaan hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia päätöksiä. Op pilaat saavat faktatietoa päihteistä. Päätöksiä pohditaan myös päihdelainsäädännön kautta. 

6. Luokka: Valinnat 

Kuudesluokkalaisten kanssa käsitellään päihteitä ja riippuvuuksia erilaisten esimerkkiti lanteiden kautta. Tehtävien avulla oppilaat huomaavat, että suurin osa omaan ikäluok kaan kuuluvista nuorista ei käytä päihteitä. Näin vähennetään sosiaalista painetta päihteiden liian varhaiseen kokeiluun.