Vilperit osallistuvat tähän tuokioon keskiviikkona 1.12!

 

 
 
Koulutus Elämään Säätiön terveyskasvatuksen opetusohjelma vierailee Linnoituksen päiväkodissa 30.11.-1.12.2021. Opetukseen osallistuvat kaikki päiväkodin 3-5-vuotiaat. Toimintaamme Haminassa tukee Haminan kaupunki. Lue lisää säätiön toiminnasta nettisivuilta: https://koulutuselamaan.fi/fi/vanhemmille/
 

Tiedote syksy 2021  HYXv16DkwO6HasniOFQkYD62IITYYci1iY1_Ah53

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa terveyskasvatusohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja kotien ja koulun rinnalla. Koulutus Elämään ope tusohjelma täydentää koulujen ja päiväkotien antamaa terveyskasvatusopetusta. Oppitun tien teemat liittyvät ihmiskehon ja sen toiminnan ymmärtämiseen. Tuntien sisältö vaihtelee lasten ikätason mukaan. Tavoitteena on, että oppitunti olisi lapsille elämyksellinen ja positii visella tavalla mieleen painuva kokemus. Vierailut Haminan alakouluissa ja päiväkodeissa kustannetaan Haminan kaupungin tukemana. 

Koulutus Elämään Säätiön oppitunnit järjestetään 1.–6.-luokille sekä päiväkoti-, ja esiope tusryhmille. Lisäksi kokonaisuus pitää sisällään opettajien hyödynnettävissä olevaa materi aalia, kuten pelillisiä tehtäviä ja videoita. 

Terveyteen liittyvät asiat, kuten riittävä uni, monipuolinen liikunta, oikeanlainen ravinto ja hyvä itsetunto muodostavat pohjan yksilöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. 

Lisätietoja opetuksesta ja säätiön toiminnasta löydätte 

www.koulutuselamaan.fi 

Olemme myös Facebookissa (Koulutus Elämään Säätiö) 

Instagramissa (koulutus_elamaan) 

Twitterissä (koulutuselamaan) 

 

 

3–5-vuotiaat: Pidän huolta itsestäni 

Tunnilla tutkitaan ihmeellistä ihmiskehoa. Harold-kirahvi auttaa lapsia pohtimaan hygieniaan ja tervey teen liittyviä asioita. 

Esikoulu: Ihmeellinen kehoni 

Tunnilla ja tehtävien myötä terveellinen ja monipuolinen ravinto ja ruoka-aineryhmät tulevat tutuiksi. Tunnilla leikitään mielikuvitusmetsäretkeä ja tutkitaan kehotiedon perusteita. Mukana myös Harold-ki rahvi. 

1. Luokka: Tunteet 

Pohditaan erilaisia tunteita ja miten niitä voidaan säädellä. Lapset tutustuvat toiminnallisten tehtävien avulla oman kehon toimintaan ja hyvinvointiin. Mukana on myös maskottimme Harold-kirahvi. 

2. Luokka: Tutustumme aivoihin 

Käydään läpi kehosta huolehtimisen tärkeyttä. Oppilaat sisäistävät, että aivot tarvitsevat unta, ruokaa ja liikuntaa pysyäkseen virkeinä ja toimintakykyisinä. Myös Harold-kirahvi on mukana. 

3. Luokka: Ainutlaatuisuus 

Kolmannen luokan teemana on itsetunnon vahvistaminen ja lapsen oman ainutlaatuisuuden korostami nen. Pohditaan myös omien valintojen vaikutusta kehon toimintaan ja miten jokainen voi pitää kehos taan hyvää huolta. 

4. Luokka: Ystävät 

Pohditaan ystävyyttä, miten ystävyyteen liittyviä ristiriitoja voidaan ratkaista ja kuinka toimia sosiaalisen paineen alla. Tutkimme myös, mitä keho tarvitsee pysyäkseen terveenä ja mitä tapahtuu, jos kehoon pääsee jotain epäterveellistä kuten päihteitä. 

5. Luokka: Päätökset 

Viidesluokkalaiset pohtivat omien päätösten merkitystä kehon toimintaan. Tarkoituksena on ohjata oppi laat tekemään omaan hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia päätöksiä. Oppilaat saavat faktatietoa päih teistä. Päätöksiä pohditaan myös päihdelainsäädännön kautta. 

6. Luokka: Valinnat 

Kuudesluokkalaisten kanssa käsitellään päihteitä ja riippuvuuksia erilaisten esimerkkitilanteiden kautta. Tehtävien avulla oppilaat huomaavat, että suurin osa omaan ikäluokkaan kuuluvista nuorista ei käytä päihteitä. Näin vähennetään sosiaalista painetta päihteiden liian varhaiseen kokeiluun.